[પાછળ]
રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે,  રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે,  રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે                              

લોક રૂડાં ને દિલના દિલેર છે   રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે                              

રોડોમાં રોડ એક ધર્મેન્દ્ર રોડ છે
હેમા માલિની નથી એટલી જ ખોડ છે
અહીં પેંડાવાળાને લીલાલહેર છે
રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે,  રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે                              

હે સાંગણવા ચોક આ શહેર તણી જાન છે
હે સાંગણવા ચોક આ શહેર તણી જાન છે
ડગલે  ને  પગલે  ત્યાં  પાનની  દુકાન છે
અહીં મોટર ને માનવીને વેર છે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે,  રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે                              

નામ જુઓ રેસકોર્સ મળે નહિ ઘોડલાં
નામ જુઓ રેસકોર્સ મળે નહિ ઘોડલાં
હાથોમાં હાથ નાખી ફરે અહીં જોડલાં
પણ ઘોડલાં ને જોડલાંમાં ફેર છે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે,  રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે                              

હે આજીના ડેમ ઉપર પ્રેમીઓનો ખેલ છે
હે આજીના ડેમ ઉપર પ્રેમીઓનો ખેલ છે
સૌ જાણે કુંવારા  પણ ભાઈ  પરણેલ  છે
એક રસ્તા ઉપર ને બીજી ઘેર છે
રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે,  રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે                              

સોની બજારમાં નવા નવા ઘાટ છે
સોની બજારમાં નવા નવા ઘાટ છે
કારિગરી અહીંની ભારતમાં વિખ્યાત છે
જેનાં થાતાં વખાણ ઠેર ઠેર છે   રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે,  રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે                              

આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલ એક મોટો ઈતિહાસ છે
આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલ એક મોટો ઈતિહાસ છે
ગાંધીબાપુએ  કર્યો   અહીં  અભ્યાસ  છે
એવો ઉમદા આ ગામનો ઉછેર છે
રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે,  રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે                              

લોક રૂડાં ને દિલના દિલેર છે   રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
રાજકોટ રંગીલું શહેર છે                                  

સ્વરઃ મહેન્દ્ર કપૂર
ગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ પંખીનો માળો (૧૯૮૧)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]