આટલું બધું વ્હાલ તે કદી હોતું હશે?
આટલું બધું વહાલ તે કદી હોતું હશે?Embed Video Blog by VideoLightBox.com v3.0m

ગીતઃ સુરેશ દલાલ,     સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ નસીબની બલિહારી (૧૯૮૨)