ગોરમાને પાંચે આંગળીએ પૂજ્યાં
કે નાગલાં ઓછાં પડ્યાં રે લોલ

1979 Kashi No Dikro Gormane Panche Harshida Rawal Ramesh Parekh Kshemu Divetia

ગીતઃ રમેશ પારેખ, સ્વરઃ હર્ષિદા રાવળ, સંગીતઃ ક્ષેમુ દિવેટીયા
ચિત્રપટઃ કાશીનો દીકરો (૧૯૭૯)