ઝેરનો કટોરો પીવા જઈ રહેલા બાપુજીનો
આગબોટ પ્રવાસ (સપ્ટેમ્બર ૨-૧૨, ૧૯૩૧)
Mahatma_Gandhi_Travel-1931

પોતાની એક વાત પણ સ્વીકારાવાની નથી અને શાહી અંગ્રેજી હકુમત માત્ર ન્યાયનું નાટક કરવાના ઈરાદાથી વાટાઘાટ કરવા બોલાવે છે તે વાત જગજાહેર હોવા છતાં ગાંધીજીએ ૧૯૩૧ની ગોળમેજી પરિષદમાં ભાગ લેવા કરેલો ઐતિહાસિક આગબોટ પ્રવાસ. આ વિડિયો ક્લીપમાં એક બોનસ પણ છે. ‘એકલો જાને રે’ કવિતા લખનારા અને ભાગ્યે જ જાહેરમાં દેખાતા યુવાન મહાદેવ દેસાઈ આ વિડિયોમાં સદેહે જોવા મળે છે!