[પાછળ]
શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી વિરચિત મધુરાષ્ટક

મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્
મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્

અધરમ્ મધુરમ્ વદનમ્ મધુરમ્ નયનમ્ મધુરમ્ હસિતમ્ મધુરમ્
હૃદયમ્ મધુરમ્  ગમનમ્ મધુરમ્  મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્
મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્

વચનમ્ મધુરમ્ ચરિતમ્ મધુરમ્ વસનમ્ મધુરમ્ વલિતમ્ મધુરમ્
ચલિતમ્ મધુરમ્ ભ્રમિતમ્ મધુરમ્  મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્
મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્

વેણુર્મધુરો:    રેણુર્મધુર:     પાણિર્મધુરો:   પાદૌર્મધુરૌ
નૃત્યમ્ મધુરમ્  સખ્યમ્ મધુરમ્ મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્
મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્

ગીતમ્ મધુરમ્ પીતમ્ મધુરમ્  ભુક્તમ્ મધુરમ્ સુપ્તમ્ મધુરમ્
રૂપમ્ મધુરમ્  તિલકમ્ મધુરમ્ મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્
મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્

કરણમ્ મધુરમ્ તરણમ્ મધુરમ્ હરણમ્ મધુરમ્ રમણમ્ મધુરમ્
વમિતમ્ મધુરમ્ શમિતમ્ મધુરમ્  મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્
મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્

ગુંજા  મધુરા માલા મધુરા  યમુના  મધુરા  વીચી  મધુરા
સલિલમ્ મધુરમ્ કમલમ્ મધુરમ્  મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્
મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્

ગોપી મધુરા લીલા મધુરા  યુક્તમ્ મધુરમ્  મુક્તમ્ મધુરમ્
ઈષ્ટમ્ મધુરમ્  શિષ્ટમ્ મધુરમ્  મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્
મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્

ગોપા મધુરા ગાવો મધુરા  યષ્ટિ મધુરા  સૃષ્ટિ  મધુરા
દલિતમ્ મધુરમ્ ફલિતમ્ મધુરમ્ મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્
મધુરાધિપતેરખિલમ્ મધુરમ્

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]