[પાછળ]
શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમઃ.................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:.................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

કદમ્બ કેરી ડાળો બોલે............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
જમુના કેરી પાળો બોલે...........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

વ્રજ ચોરાસી કોશ બોલે...........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
કુંડ કુંડની સીડીઓ બોલે..........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

કમલ કમલ પર મધુકર બોલે...શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ડાળ ડાળ પર પક્ષી બોલે..........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

વૃંદાવનના વૃક્ષો બોલે................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ગોકુળિયાની ગાયો બોલે..........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

કુંજ કુંજ વન ઉપવન બોલે.......શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વ્રજભૂમિના રજકણ બોલે.........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

રાસ રમંતા ગોપી બોલે.............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ધેનુ ચરાવતા ગોપો બોલે..........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

વાજાં ને તબલામાં બોલે.............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
શરણાઈ ને તંબૂરમાં બોલે..........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

નૃત્ય કરંતી નારી બોલે.............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
કેસર કેરી ક્યારી બોલે.............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

આકાશે - પાતાળે બોલે.............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ચૌદ લોક બ્રહ્માંડે બોલે..............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

ચન્દ્ર સરોવર ચોકે બોલે..............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
પત્ર પત્ર શાખાએ બોલે..............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

આંબા, લીંબુ ને જાંબુ બોલે..........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વનસ્પતિ હરિયાળી બોલે.............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

જતીપુરાના લોકો બોલે................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
મથુરાજીના ચોબા બોલે................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

ગોવર્ધનને શિખરે બોલે................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ગલી ગલી ગહવરવન બોલે.........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

વેણુ સ્વર સંગીતે બોલે.................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
કળા કરંતા મોર બોલે..................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

પુલિન કંદરા મધુવન બોલે...........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
શ્રી યમુનાજીની લહેરો બોલે.........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

આંબા ડાળે કોયલ બોલે..............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
તુલસીજીના ક્યારા બોલે..............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

સર્વ જગતમાં વ્યાપક બોલે...........શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વિરહી જનનાં હૈયાં બોલે..............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

કૃષ્ણ વિયોગે આતુર બોલે.............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વલ્લભી વૈષ્ણવ સર્વે બોલે..............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

મધુર વીણા વાજિંત્રો બોલે............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
કુમુદિની સરોવરમાં બોલે..............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

ચન્દ્ર સૂર્ય આકાશે બોલે................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
તારલિયાના મંડળ બોલે...............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

અષ્ટ પ્રહર આનંદે બોલે................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
રોમરોમ વ્યાકુળ થઈ બોલે............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

મહામંત્ર મન માંહે બોલે.................શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
જુગલચરણ અનુરાગે બોલે............શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ


[પાછળ]     [ટોચ]