[પાછળ]
     તારી બાંકી રે પાઘલડીનું 


     તારી બાંકી રે પાઘલડીનું ફૂમતુ રે, મને ગમતું રે
     આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું

     તારા અંગનું રે અંગરખુ તમતમતું રે
     તારા પગનું રે પગરખું ચમચમતું રે, મને ગમતું રે
     આતો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું

     તારી બાંકી રે પાઘલડીનું ફૂમતુ રે, મને ગમતું રે
     આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું
     પારકો જાણીને તને ઝાઝું શું બોલવું
     ને અણજાણ્યો જાણી તને મન શું ખોલવું
     તને છેટો રે ભાળીને મન ભમતું રે

     આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું
     તારી બાંકી રે પાઘલડીનું ફૂમતુ રે, મને ગમતું રે
     આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું

     હાથમાં ઝાલી ડાંગ કડિયાળી
     હરિયાળો ડુંગરો આવતો રે હાલી
     લીંબુની ફાડ જેવી આંખડીયું ભાળી
     શરમ મૂકીને તોયે થાઉં શરમાળી
     તારા રૂપનું તે ફૂલ મઘમઘતું રે, મને ગમતું રે

     આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું
     તારી બાંકી રે પાઘલડીનું ફૂમતુ રે, મને ગમતું રે
     આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું
 
     કોણ જાણે કેમ મારા મનની ભીતરમાં
     એવું તે ભરાયું શું?
     એક મને ગમતો આભનો ચાંદલોને
     ને બીજો ગમતો તું!
     ઘરમાં, ખેતરમાં કે ધરતીના થરમાં
     તારા સપનનમાં મન મારું રમતું રે, મને ગમતું રે,
     આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું

     તારી બાંકી રે પાઘલડીનું ફૂમતુ રે, મને ગમતું રે
     આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું

ગીત અને સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ સ્વરઃ આશા ભોસલે

ક્લીક કરો અને સાંભળો ઓરિજિનલ ગ્રામોફોન રેકોર્ડઃ

[પાછળ]     [ટોચ]