[પાછળ]
     મારા ભોળા દિલનો 

      મારા ભોળા દિલનો હાયે રે શિકાર કરીને
      ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને
      બિમાર કરીને
      મારા ભોળા દિલનો

      મેં વિનવ્યું વારંવાર કે દિલ સાફ કરી લ્યો
      મેં વિનવ્યું વારંવાર કે દિલ સાફ કરી લ્યો
      કોઈ ભૂલ હો મારી તો એને માફ કરી દ્યો
      કોઈ ભૂલ હો મારી તો એને માફ કરી દ્યો
      ના ના કહી ના હા કહી મુખ મૌન ધરી ને
      ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને
      બિમાર કરીને
      મારા ભોળા દિલનો

      એક બોલ પર એના મેં મારી જીન્દગી વારી
      એક બોલ પર એના મેં મારી જીન્દગી વારી
      એ બેકદરને ક્યાંથી કદર હોય અમારી
      એ બેકદરને ક્યાંથી કદર હોય અમારી
      આ જોઈને ને રોઈને દિલ મારું કહે છે
      આ જોઈને ને રોઈને દિલ મારું કહે છે
      શું પામ્યું કહો જીન્દગીભર આહ ભરીને
      ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને
      બિમાર કરીને
      મારા ભોળા દિલનો

      છો ને થઈ તકરાર હજુ પ્યાર બાકી છે
      છો ને થઈ તકરાર હજુ પ્યાર બાકી છે
      બન્ને દિલોમાં પ્રેમનો ઝણકાર બાકી છે
      સંસારના વહેવારનો વેપાર  બાકી છે
      બન્ને દિલોના મળવા હજુ તાર બાકી છે
      બન્ને દિલોના મળવા હજુ તાર બાકી છે
      અભિમાનમાં ફુલઈ ગયા જોયું ના ફરીને
      ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને
      બિમાર કરીને
      મારા ભોળા દિલનો

      મારા ભોળા દિલનો હાયે રે શિકાર કરીને
      ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને
      બિમાર કરીને
      મારા ભોળા દિલનો

સ્વર: મુકેશ ગીત અને સંગીત: રમેશ ગુપ્તા (૧૯૪૯) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]