[પાછળ]
  ઓ ભાભી તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી 
 
     હવે થોડાં થોડાં, તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી
     ઓ ભાભી તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી

     નવી ફેશનની ધૂન બધે લાગી
     ઓ ભાભી તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી

     વરણાગી વીરાની વરણાગી વહુ બનો
     થોડું બંગાળી ને અંગ્રેજી બહુ ભણો

     મારા  ભાઈ  કેરો  ભ્રમ જાય  ભાંગી
     ઓ ભાભી તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી

     કરો થોડો થોડો લટકો ને આંખડીનો મટકો

     જુઓ   લટકાળી  લલનાઓ  જાગી
     ઓ ભાભી તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી

     હવે થોડાં થોડાં, તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી
     ઓ ભાભી તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી

     કુમકુમનો ચાંદલો આવડો તે હોય મોટો?
     ઊંચો ઊંચો સાડલો પહેર્યો છે સાવ ખોટો!

     હવે  જુના  બધા  વેશ  દ્યો ત્યાગી
     ઓ ભાભી તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી

     હવે થોડાં થોડાં, તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી
     ઓ ભાભી તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી

     બંગાળી સાડીના લ્હેરણીયા લેહરાવો
     ઊંચી ઊંચી એડીની બૂટજોડી મંગાવો

     હવે   નવયુગની   વાંસલડી  વાગી
     ઓ ભાભી તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી

     હવે થોડાં થોડાં, તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી
     ઓ ભાભી તમે થોડાં થોડાં થાવ વરણાગી

સ્વર: ગીતા રોય ગીત-સંગીત: અવિનાશ વ્યાસ ચિત્રપટ: ગુણસુંદરી (૧૯૪૮) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]