[પાછળ]
       તાલીઓના તાલે
 
     તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘૂમી ગાય રે
     પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …
     આસમાની ચૂંદડીના લહેરણિયાં લહેરાય રે
     પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …

     ગોરો ગોરો ચાંદલિયો ને દિલ ડોલાવે નાવલિયો
     કહેતી મનની વાત રે …
     પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …
     તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘૂમી ગાય રે
     પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …

     ઓરી ઓરી આવ ગોરી ઓરી ઓરી
     ચાંદલિયો હિંચોળે તારા હૈયા કેરી દોરી
     રાતડી રળિયાત રે …
     પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …

     તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘૂમી ગાય રે
     પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …

     ગરબે ઘૂમો, ગોરી ગરબે ઘૂમો
     રૂમો  ઝૂમો ગોરી રૂમો ઝૂમો
     રાસ રમે જાણે શામળિયો જમુનાજીને ઘાટ રે
     પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …
	
     તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘૂમી ગાય રે
     પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …

સ્વર: ગીતા રોય ગીત-સંગીત: અવિનાશ વ્યાસ ચિત્રપટ: મંગલફેરા (૧૯૪૯) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]