[પાછળ]
    ના, ના, નહિ આવું

     ના, ના, નહિ આવું, એ... નહિ આવું
     મેળાનો મને થાક લાગે હો
     મેળાનો મને થાક લાગે
     એ... મારે વહેતે ગળે ન હવે ગાવું
     મને થાક લાગે
     મેળાનો મને થાક લાગે

     ક્યાં છે વાયરાની પ્રાણભરી લહેરી
     ક્યાં છે નેહભર્યો સંગ એ સુનેહરી
     ક્યાં એ નજરું કે જેણે મને હેરી
     સખી અમથું અમથું ક્યાં અટવાવું
     મને થાક લાગે
     મેળાનો મને થાક લાગે

     ના, ના, નહિ આવું

     એના પાવાનો સૂર ક્યાંય હલક્યો 
     એનો કેસરિયો સાફો ક્યાંય છલક્યો 
     એના હોઠનો મરોડ ક્યાંય મલક્યો 
     સખી ઓ...સખી ઓ... 
     એવા વેરાને કેમ જાવું
     મને થાક લાગે
     મેળાનો મને થાક લાગે

     ના, ના, નહિ આવું, મેળે નહિ આવું
     મેળાનો મને થાક લાગે
     હો મેળાનો મને થાક લાગે

સ્વરઃ લતા મંગેશકર ગીતઃ હરીન્દ્ર દવે સંગીતઃ દિલીપ ધોળકિયા (૧૯૬૮) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]