[પાછળ]
આવો તો ય સારું
ન આવો તો ય સારું
પ્રીતિનું પુષ્પ ખિલે છે ઘડીભરની જુદાઈમાં અજંપો લાગતો મીઠો મીઠો પ્રીતની સગાઈમાં આવો તો ય સારું ન આવો તો ય સારું તમારું સ્મરણ છે તમારાથી પ્યારું! આવો ને જાઓ તમે ઘડીયલ ઘડી થઈ યાદ તો તમારી મીઠી અહીંની અહીં રહી મોંઘું તમારાથી સપનું તમારું આવો તો ય સારું ન આવો તો ય સારું તમારું સ્મરણ છે તમારાથી પ્યારું! મિલનમાં મજા શું મજા ઝૂરવામાં બળીને શમાના પતંગો થવામાં માને ના મનાવ્યું મારું હૈયું નઠારું આવો તો ય સારું ન આવો તો ય સારું તમારું સ્મરણ છે તમારાથી પ્યારું! સ્વરઃ મુકેશ ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ (૧૯૬૭) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]