[પાછળ]
સાત સમન્દર તરવા ચાલી
 
સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી
સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી

ઝંઝા બોલી ખમ્મા ખમ્મા હિમ્મત બોલી અલ્લાબેલી
સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી

સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી

એવા પણ છે પ્રેમી અધૂરા વાતોમાં  જે  શૂરા  પૂરા
શીર  દેવામાં  આનાકાની  દિલ  દેવાની  તાલાવેલી

સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી
સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી

કોનો સાથ જીવનમાં સારો શૂન્ય તમે પોતે જ વિચારો
મહેનત પાછળ બબ્બે બાહુ કિસ્મત પાછળ માત્ર હથેળી

સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી
સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી

આપખુદીનું શાસન ડોલ્યું પાખંડીનું  આસન  ડોલ્યું
હાશ કહી હરખાયો ઈશ્વર ‘શૂન્યે’ જ્યાં લીલા સંકેલી

સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી
સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી

ઝંઝા બોલી ખમ્મા ખમ્મા હિમ્મત બોલી અલ્લાબેલી
સાત સમન્દર તરવા ચાલી જ્યારે કોઈ  નાવ અકેલી

સ્વર અને સંગીતઃ ભરત ગાંધી રચનાઃ ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]