[પાછળ]
મને કેર કાંટો વાગ્યો

ઓ રાજ રે વાવડીનાં પાણી  ભરવાં ગ્યા'તાં
મને કેર કાંટો વાગ્યો, મને કેર કાંટો વાગ્યો

ઓ રાજ  રે   ઘરમાંથી   ઘંટીઓ   કઢાવો
મને લહેરક લહેરક થાય રે લહેરાકે જીવડો જાય રે

મને કેર કાંટો વાગ્યો, મને કેર કાંટો વાગ્યો

ઓ રાજ  રે  સુરતની  સાડીઓ   મંગાવો
એ  સાડીઓ  ફડાવો,  એના  પાટા  બંધાવો

મને કેર કાંટો વાગ્યો, મને કેર કાંટો વાગ્યો

ઓ રાજ  રે  ઘરમાંથી   ખાણીયા  કઢાવો
મને ધમક ધમક થાય રે ધમકારે જીવડો જાય રે

મને કેર કાંટો વાગ્યો, મને કેર કાંટો વાગ્યો

લોકગીત સ્વરઃ ગીતા રોય ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]