[પાછળ]
મારા પાયલની છૂટી દોર
 
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ

મને  કહેતા આવે લાજ મને કહેતા આવે લાજ
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ

હું યે ઘાયલ, તું યે ઘાયલ બીજું કાંઈ હું નથી જાણતી
હું યે ઘાયલ, તું યે ઘાયલ બીજું કાંઈ હું નથી જાણતી
ઘણું સમજાવ્યું તો ય પાયલ મારું  કહ્યું નથી માનતી

ભાંગી કાળજડાંની કોર પાછી સાંધી દ્યો ને રસરાજ
ભાંગી કાળજડાંની કોર પાછી સાંધી દ્યો ને રસરાજ

મને  કહેતા આવે લાજ  મને કહેતા આવે લાજ
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ

યૌવનનું  ખિલ્યું  ઉપવન છે
યૌવનનું  ખિલ્યું  ઉપવન છે
આકુળ વ્યાકુળ મુજ તનમન છે
આકુળ વ્યાકુળ મુજ તનમન છે

મને કરશો ના નારાજ  મને કરશો ના નારાજ
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ

સ્વર: કૃષ્ણા કલ્લે
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ જેસલ તોરલ (૧૯૭૧)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]