[પાછળ]
પાન લીલું જોયું ને
 
પાન લીલું  જોયું  ને તમે યાદ આવ્યાં
જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો રામ
એક તરણું  કોળ્યું ને  તમે યાદ આવ્યાં

ક્યાંક પંખી ટહુક્યું ને  તમે યાદ આવ્યાં
જાણે શ્રાવણના આભમાં  ઉઘાડ થયો રામ
એક  તારો ટમક્યો ને  તમે યાદ આવ્યાં

જરા ગાગર છલકી ને  તમે યાદ આવ્યાં
જાણે કાંઠા તોડે છે કોઈ મહેરામણ રામ
સહેજ ચાંદની ઝલકી ને તમે યાદ આવ્યાં

કોઈ ઠાલું મલક્યું  ને  તમે યાદ આવ્યાં
જાણે કાનુડાના મુખમાં બ્રહ્માંડ દીઠું રામ
કોઈ આંખે વળગ્યું  ને તમે યાદ આવ્યાં

કોઈ આંગણ અટક્યું ને તમે યાદ આવ્યાં
જાણે પગરવની દુનિયામાં શોર થયો રામ
એક પગલું ઊપડ્યું ને  તમે યાદ આવ્યાં

સ્વર: હંસા દવે
ગીતઃ હરીન્દ્ર દવે
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[સાભારઃ http://www.mitixa.com]

[પાછળ]     [ટોચ]