[પાછળ]
એક સરખા દિવસ સુખના

જેને મરણની પરવા નથી એ નર જગતમાં મહાન છે
પ્રીત ખાતર પ્રાણ ન્યોછાવર કરે એના સ્વર્ગમાં સન્માન છે

એક સરખા દિવસ સુખના કોઈના જાતા નથી
એક સરખા દિવસ સુખના કોઈના જાતા નથી

એથી જ શાણા સાહેબીથી લેશ ફુલાતા નથી
એક સરખા દિવસ સુખના કોઈના જાતા નથી

ભાગ્ય રૂઠે કે રીઝે એની તમા જેમને નથી
એ જ શૂરા જે મુસીબત જોઈ મૂંઝાતા નથી
એક સરખા દિવસ સુખના કોઈના જાતા નથી

ખીલે તે કરમાય છે સર્જાય તે લોપાય છે
જે ચઢે તે તે પડે એ નિયમ બદલાતા નથી
એક સરખા દિવસ સુખના કોઈના જાતા નથી
એથી જ શાણા સાહેબીથી લેશ ફુલાતા નથી

એક સરખા દિવસ સુખના કોઈના જાતા નથી
એક સરખા દિવસ સુખના કોઈના જાતા નથી

સ્વર: મન્ના ડે
ગીતઃ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી
સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ માલવપતિ મુંજ (૧૯૭૬)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]