[પાછળ]
સાર આ સંસારમાં ન જોયો
 
સાર આ સંસારમાં ન જોયો સાર આ સંસારમાં ન જોયો
મેં બહુ  રીતે  તપાસતાં સાર આ સંસારમાં ન જોયો

સાર આ સંસારમાં ન જોયો સાર આ સંસારમાં ન જોયો
મેં બહુ  રીતે  તપાસતાં સાર આ સંસારમાં ન જોયો

ધન ધરા દ્યુત શઠની પ્રીતે  મોંઘા અવસરને મેં ખોયો
મેં બહુ  રીતે  તપાસતાં  સાર આ સંસારમાં ન જોયો

મૃગજળ પીવા કામ ન આવે વ્યર્થ ઈન્દ્રજાળમાં હું મોહ્યો
મેં  બહુ  રીતે  તપાસતાં સાર આ સંસારમાં ન જોયો

સાર આ સંસારમાં ન જોયો સાર આ સંસારમાં ન જોયો
મેં બહુ  રીતે  તપાસતાં સાર આ સંસારમાં ન જોયો
	
પુણ્ય પરમાર્થનો માર્ગ ન શોધ્યો જન્મને વૃથા મેં વગોવ્યો
મેં બહુ  રીતે  તપાસતાં  સાર આ સંસારમાં ન જોયો

સાર આ સંસારમાં ન જોયો સાર આ સંસારમાં ન જોયો
મેં બહુ  રીતે  તપાસતાં સાર આ સંસારમાં ન જોયો

સ્વર: શ્રી આનંદકુમાર સી.
રચનાઃ રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ
(જૂની રંગભૂમિના નાટક ‘બુદ્ધદેવ’નું ગીત)
 
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]