[પાછળ]
    ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય

     ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે
     ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે

     સાદ એમનો સાકર જેવો આભે જઈ અથડાય
     હોં કે હોં કે હોં કે                 
     હોં કે હોં કે હોં કે                 

     ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે
     ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે

     હાથે શોભે બાજુબંધ ને કનક તણો કંદોરો પહેરે
     મુખે પાન તંબોળી ચાવે વરણાગી વિખરેલ વેશે
     ઘૂમટો  તાણી તાણી દેતાં મુખલડું  મલકાય
     હોં કે હોં કે હોં કે                 
     ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે
     ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે

     રોકી ન દેતી લાજ લાખેણી અંગે અંગે રંગે
     ગલાલવહુનો ગરબો ચગતો રમતા સૈયર સંગે
     પહેરી પટોળું પાટણ કેરું બહોળું રૂપ રેલાય
     હોં કે હોં કે હોં કે                 
     ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે
     ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે

     સુંદર સારું મુખ રૂપાળું આંખ્યુંમાં પાંપણનું જાળું
     જાણે પૂનમ રમવા આવી
     જોબન એનું લઈ મતવાલું
     જોઈ એમને  આભે  બેઠો  ચંદરમા શરમાય
     હોં કે હોં કે હોં કે                 

     ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે
     ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે

સ્વરઃ આશા ભોસલે ગીત-સંગીત: અવિનાશ વ્યાસ ચિત્રપટઃ ચંદન મલયાગિરિ (૧૯૭૮) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]