[પાછળ]
ભીંજાય ઘરચોળું

ભીંજાય ઘરચોળું ભીંજાય ચુંદડી

ઓ મા...             
ભીંજાય ઘરચોળું ભીંજાય ચુંદડી
આંખ્યુંમાંથી આંસુડાની ધાર જો
આંખ્યુંમાંથી આંસુડાની ધાર જો

ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

દોડી દોડી તારે  દ્વારે  આવતી
ઓ મા...             
દોડી દોડી તારે  દ્વારે  આવતી
કર જોડીને કહેવા તુંને માત જો
કર જોડીને કહેવા તુંને માત જો

ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

સાસુ  સંતાપે  સસરો  બોલતો
ઓ મા...             
સાસુ  સંતાપે  સસરો  બોલતો
બોલે એવા કપરા કડવા વેણ જો
બોલે એવા કપરા કડવા વેણ જો

ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

મેડી  ના  જુવે  વાડી  બંગલા
ઓ મા...              
મેડી  ના  જુવે  વાડી  બંગલા
નથી જોતા હીરા કેરા હાર જો
નથી જોતા હીરા કેરા હાર જો

ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

કુવે  રે પડું તો  કુળ  લાજશે
ઓ મા...             
કુવે  રે પડું તો  કુળ  લાજશે
બળી મરું તો લાજે મારો બાપ જો
બળી મરું તો લાજે મારો બાપ જો

ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

નભાઈ કહીને  નણદી બોલતી
ઓ મા...             
નભાઈ કહીને  નણદી બોલતી
બોલે એવા વાંઝણીના બોલ જો
બોલે એવા વાંઝણીના બોલ જો

ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા...             
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

દુખિયારીની વહારે માડી આવીયા
દુખિયારીની વહારે માડી આવીયા
દીધો મને ખોળાનો ખૂંદનાર જો
દીધો મને ખોળાનો ખૂંદનાર જો
ભવના મેંણા ખોડલ માએ ભાંગીયા

ઓ મા...              
ભવના મેંણા ખોડલ માએ ભાંગીયા
ઓ મા...              
ભવના મેંણા ખોડલ માએ ભાંગીયા

સ્વરઃ અનુરાધા પૌડવાલ
ગીતઃ મન્મંથ થાનકી
સંગીતઃ પંકજ ભટ્ટ
ચિત્રપટઃ કુંજલ કાળજાની કોર

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]