[પાછળ]
મીઠડી નજરું વાગી

મીઠડી નજરું વાગી, મીઠડી નજરું વાગી એ ઝૂકી ઝૂકી શરમાય મલકી હૈયું નચવી જાય માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી મીઠડી નજરું વાગી ઓચિંતાની ધૂપ લાગી ને કહેવું ક્યાં ક્યાં ઓચિંતાની ધૂપ લાગી ને કહેવું ક્યાં ક્યાં દરશન પ્યાસે ઝૂરી ઝૂરી ને રહેવું ક્યાં ક્યાં પ્યાસ કેમ કરી છીપાય તરસે હૈયે લાગી લાય માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી મીઠડી નજરું વાગી દૂર ઘણી એ હતી તોય પણ એવું થાતું દૂર ઘણી એ હતી તોય પણ એવું થાતું મન મસ્તાનું જોઈ જોઈ મહેકી જાતું હેતની હેલી વરસી જાય વરસી હૈયું નચવી જાય માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી મીઠડી નજરું વાગી એ ઝૂકી ઝૂકી શરમાય મલકી હૈયું નચવી જાય માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી મીઠડી નજરું વાગી

સ્વરઃ મહમદ રફી ગીતઃ ભાસ્કર વોરા સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા ચિત્રપટઃ સત્યવાન સાવિત્રી (૧૯૬૩) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]