[પાછળ]
આજ મારું મન માને ના

આજ મારું મન માને ના માને ના

કેમ  કરી એને  સમજાવું
આમ ને તેમ ઘણુંય રીઝાવું
રેઢું મૂકી આગળ શેં જાવું

વાત મારી લે  કાને ના કાને ના
આજ મારું મન માને ના માને ના

ચાલ પણે છે  કોકીલ-સારસ
આવ અહીં છે મીઠી હસાહસ
દોડ ત્યાં લૂંટીએ સાહસનો રસ

સમજતું કોઈ બહાને ના બહાને ના
આજ મારું મન માને ના માને ના

ના થઈએ પ્રિય છેક જ આળા
છે  જગ-મંડપ કૈંક  રસાળા
એ તો જપે બસ એકજ માળા

તું કેમ મળતો હવે ના હવે ના
આજ મારું મન માને ના માને ના

કેમ  કરી એને  સમજાવું
આમ ને તેમ ઘણુંય રીઝાવું
રેઢું મૂકી આગળ શેં જાવું

વાત મારી લે  કાને ના કાને ના
આજ મારું મન માને ના માને ના

આજ મારું મન માને ના માને ના

રચનાઃ ઉમાશંકર જોશી
સ્વરઃ શ્રેયા ઘોષાલ
સંગીતઃ શ્યામલ-સૌમિલ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]