[પાછળ]
કોઈ ગોતી દેજો રે

કોઈ ગોતી દેજો રે કોઈ ગોતી દેજો રે

મારા કાનકુંવરિયાની  ઝૂલણી
મારા શ્યામસુંદર વરની ઝૂલણી

સાવ રે સોના કેરી ઝૂલણી ને માંહી રૂપા કેરા ધાગા
અવરલોકને પહોંખે નહિ મારા કાનકુંવરજીના વાઘા

મારા કાનકુંવરિયાની  ઝૂલણી
મારા શ્યામસુંદર વરની ઝૂલણી

કોઈ ગોતી દેજો રે કોઈ ગોતી દેજો રે

મારા કાનકુંવરિયાની  ઝૂલણી
મારા શ્યામસુંદર વરની ઝૂલણી

શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું
ને  ઘર  ઘર  હાલું જોતી
એ ઝૂલણીમાં બીજુ કાંઈ નથી
છે મારું એક કળાયેલ મોતી

મારા કાનકુંવરિયાની  ઝૂલણી
મારા શ્યામસુંદર વરની ઝૂલણી

કોઈ ગોતી દેજો રે કોઈ ગોતી દેજો રે

મારા કાનકુંવરિયાની  ઝૂલણી
મારા શ્યામસુંદર વરની ઝૂલણી

માતા જશોદાજી મહી વલોવે ને કાનો વળગ્યો કોટે
એ રે ઝૂલણીને કારણીયે મારો લાડકવાયો રૂઠે

મારા કાનકુંવરિયાની  ઝૂલણી
મારા શ્યામસુંદર વરની ઝૂલણી

કોઈ ગોતી દેજો રે કોઈ ગોતી દેજો રે

મારા કાનકુંવરિયાની  ઝૂલણી
મારા શ્યામસુંદર વરની ઝૂલણી

સ્વરઃ આશા ભોસલે
સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ શામળશાનો વિવાહ (૧૯૭૬)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]