[પાછળ]
હું જામનગરમાં જન્મેલો

હું જામનગરમાં જન્મેલો, ઉપલેટામાં ઉછરેલો
ભાવનગરમાં ભણેલો,  રાજકોટમાં રખડેલો

તું લાગે છે બહુ સુધરેલો, મોટા ઘરથી તગડેલો
ઉપર ઉપર ભોળો ભોળો, અંદર અંદર બગડેલો

હું જામનગરમાં જન્મેલો, ઉપલેટામાં ઉછરેલો
ભાવનગરમાં ભણેલો,  રાજકોટમાં રખડેલો

મારું મુખડું તને બતાવું, કાઢી દિલનો ડગલો હો
તને બરાબર હું જાણું છું, તું ભગત છે બગલો હો

હું સૂરતમાં સમજેલો            
લાગે છે તું ચસકેલો, ખેડા ગામે ખટકેલો
હું જામનગરમાં જન્મેલો, ઉપલેટામાં ઉછરેલો
ભાવનગરમાં ભણેલો,  રાજકોટમાં રખડેલો

તું પદ્મિની મોટર ને, હું ઘોડો ઘુઘરાવાળો હો
જા ખાલી ખાલી લાગે, તારો ઉપરવાળો માળો હો

હું અમદાવાદે આથડેલો           
બેઠો  બેઠો  તૂટેલો  જન્મારો મારો ફૂટેલો
હું જામનગરમાં જન્મેલો, ઉપલેટામાં ઉછરેલો
ભાવનગરમાં ભણેલો,  રાજકોટમાં રખડેલો

સ્વરઃ કમલેશ અવસ્થી અને મહેશકુમાર
ગીતઃ કાંતિ અશોક
સંગીતઃ મહેશ-નરેશ
ચિત્રપટઃ જોગ-સંજોગ (૧૯૮૦)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]