[પાછળ]
ભજન કરે તે જીતે

વજન કરે તે હારે રે મનવા! ભજન કરે તે જીતે તુલસી-દલથી તોલ કરો તો બને પવન-પરપોટો અને હિમાલય મૂકો હેમનો તો મેરુથી મોટો આ ભારે હળવા હરિવરને મૂલવવો શી રીતે! રે મનવા, ભજન કરે તે જીતે એક ઘડી તને માંડ મળી છે આ જીવતરને ઘાટે સ્હેલીશ તું સાગર મોજે કે પડ્યો રહીશ પછીતે? રે મનવા, ભજન કરે તે જીતે આવે, હવે તારા ગજ મૂકી વજન મૂકીને વરવાં નવલખ તારા નીચે બેઠો ક્યાં ત્રાજવડે તરવા? ચૌદ ભુવનનો સ્વામી આવે ચપટી ધૂળની પ્રીતે રે મનવા, ભજન કરે તે જીતે વજન કરે તે હારે મનવા ભજન કરે તે જીતે

ગીતઃ મકરંદ દવે ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ વજન કરે તે હારે મનવા ભજન કરે તે જીતે

[પાછળ]     [ટોચ]