[પાછળ]
શંભુ શરણે પડી

શંભુ શરણે પડી, માગું ઘડી રે ઘડી, કષ્ટ કાપો.. 
દયા કરી શિવ દર્શન આપો...
 
તમે ભક્તોના ભય હરનારા,
શુભ સૌનું સદા કરનારા..
હું તો મંદ મતિ, તારી અકળ ગતિ, કષ્ટ કાપો... 
દયા કરી શિવ દર્શન આપો...

અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોળી,
સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી
ભાલે ચંદ્ર ધર્યો, કંઠે વિષ ભર્યું, અમૃત આપો... 
દયા કરી શિવ દર્શન આપો...

નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે,
મારું ચિતડું ત્યાં જાવા ચહે છે..
સારા જગમાં છે તું, વસું તારામાં હું, શક્તિ આપો... 
દયા કરી શિવ દર્શન આપો...

હું તો એકલપંથી પ્રવાસી,
છતાં આત્મા કેમ ઉદાસી..
થાક્યો મથી રે મથી,
કારણ મળતું નથી, સમજણ આપો... 
દયા કરી શિવ દર્શન આપો...

આપો દૃષ્ટિમાં તેજ અનોખું,
સારી સૃષ્ટિમાં શિવરુપ દેખું..
મારા મનમાં વસો, આવી હૈયે હસો, શાંતિ સ્થાપો... 
દયા કરી શિવ દર્શન આપો...
 
શંકર, દાસનું ભવદુઃખ કાપો
નિત્ય સેવાનું શુભ ફળ આપો..
ટાળો મંદ મતિ, ગાળો ગર્વ ગતિ, ભક્તિ આપો... 
દયા કરી શિવ દર્શન આપો...

શંભુ શરણે પડી, માગું ઘડી રે ઘડી, કષ્ટ કાપો.. 
દયા કરી શિવ દર્શન આપો...
પ્રાચીન આરતી
સ્વરઃ નારાયણ સ્વામી


ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
શંભુ શરણે પડી, માગું ઘડી રે ઘડી


[પાછળ]     [ટોચ]