[પાછળ]
વાદલડી વરસી રે

વાદલડી  વરસી રે,   સરોવર છલી વળ્યાં
હે સાસરિયામાં મ્હાલવું રે 
પિયરીયાથી છૂટાં પડ્યાં
હે વાદલડી વરસી રે, સરોવર છલી વળ્યાં

મારા પગ કેરાં કડલાં રે 
વીરો મારો લેવા હાલ્યો
હે વીરા લઇને વેલો આવજે રે 
સાસરિયા મારા ઘેરે બેઠા
હે વાદલડી વરસી રે, સરોવર છલી વળ્યાં

મારા હાથ કેરી ચૂડલી રે 
વીરો મારો લેવા હાલ્યો
હે વીરા લઇને વેલો આવજે રે 
સાસરિયા મારા ઘેરે બેઠા
હે વાદલડી વરસી રે, સરોવર છલી વળ્યાં

મારી ડોક કેરો હારલો રે 
વીરો મારો લેવા હાલ્યો
હે વીરા લઇને વેલો આવજે રે 
સાસરિયા મારા ઘેરે બેઠા
હે વાદલડી વરસી રે, સરોવર છલી વળ્યાં

મારા નાક કેરી નથણી રે 
વીરો મારો લેવા હાલ્યો
હે વીરા લઇને વેલો આવજે રે 
સાસરિયા મારા ઘેરે બેઠા
હે વાદલડી વરસી રે, સરોવર છલી વળ્યાં

વાદલડી  વરસી રે,   સરોવર છલી વળ્યાં
હવે સાસરિયે જાવું રે 
પિયરીયામાં મહાલી રહ્યાં
હે વાદલડી વરસી રે, સરોવર છલી વળ્યાં

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
   
[પાછળ]     [ટોચ]