[પાછળ]
હો રંગ રસિયા!

હો રંગ રસિયા! ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો આજ અમે ગ્યા’તાં સોનીડાને હાટ જો આ ઝાલઝૂમણા વહોરતાંને, વ્હાણલાં વાહી ગયાં હો રંગ રસિયા! ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો આજ અમે ગ્યા’તાં મણિયારાને હાટ જો આ ચૂડલડો ઉતરાવતાં, વ્હાણલાં વાહી ગયાં હો રંગ રસિયા! ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો આજ અમે ગ્યા’તાં કસુંબીને હાટ જો આ ચૂંદલડી વહોરતાંને, વ્હાણલાં વાહી ગયાં હો રંગ રસિયા! ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો આજ અમે ગ્યા’તાં મોચીડાને હાટ જો આ મોજડિયું મૂલવતાંને, વ્હાણલાં વાહી ગયાં હો રંગ રસિયા! ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]