[પાછળ]
મા પાવા તે ગઢથી

મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે
માએ વસાવ્યું ચાંપાનેર, પાવાગઢવાળી રે

મા ચાંપા તે નેરના ચાર ચૌટા, મા કાળી રે
સોનીએ માંડ્યાં  હાટ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

મા સોનીડો લાવે રૂડાં ઝૂમણાં, મા કાળી રે
મારી મા અંબેમાને કાજ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

મા માળી તે આવે મલપતો,  મા કાળી રે
એ લાવે ગજરાની જોડ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

મા કુંભારી આવે મલપતો,  મા કાળી રે
એ લાવે ગરબાની જોડ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

મા સુથારી આવે મલપતો,  મા કાળી રે
એ લાવે બાજઠની જોડ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

મા ગાય શીખે ને જે સાંભળે, મા કાળી રે
તેની અંબા પૂરજો આશ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

[નોંધઃ આ ખૂબ જ લોકપ્રિય ગરબો જુદાં જુદાં 
ગામમાં જુદાં જુદાં શબ્દો સાથે ગાવામાં આવે છે.
અત્રે આપેલ વીણા મહેતાની રેકોર્ડમાં ગરબાના 
શબ્દો જુદાં છે પણ ભાવ અને ઢાળ એ જ છે.]

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
  
[પાછળ]     [ટોચ]