[પાછળ]
તું કાળી ને કલ્યાણી રે મા
 
તું કાળી  ને  કલ્યાણી  રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું ચારે યુગમાં ગવાણી  રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

તને પહેલાં તે યુગમાં જાણી રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું  શંકરની  પટરાણી  રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું  ભસ્માસુર  હરનારી  રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

તને બીજા તે યુગમાં જાણી રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું હરિશ્ચંદ્ર ઘરે પટરાણી રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

તને ત્રીજા તે યુગમાં જાણી રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું રામચંદ્ર ઘેર પટરાણી રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું રાવણને  રોળનારી  રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

તને ચોથા તે યુગમાં જાણી રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું  પાંડવ ઘેર  પટરાણી રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું  કૌરવકુળ  હણનારી રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

તું કાળી  ને  કલ્યાણી  રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
  
[પાછળ]     [ટોચ]