[પાછળ]
અમે મૈયારાં રે…

અમે મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં
મારે મહી વેચવાને જાવાં
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

મથુરાની  વાટ  મહીં  વેચવાને  નીસરી
નટખટ એ નંદકિશોર માગે છે દાણ જી
હે… મારે દાણ દેવાં, નહિ લેવાં
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

યમુનાને તીર વા’લો વાંસળી વગાડતો
ભૂલાવી  ભાનસાન  ઉંઘતી જગાડતો
હે… મારે જાગી જોવું ને જાવું
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

માવડી  જશોદાજી  કાનજીને વાળો
દુ:ખડા હજાર દિએ નંદજીનો લાલો
હે… મારે દુ:ખ સહેવાં, નહિ કહેવાં
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

નરસિંહનો નંદકિશોર નાનકડો કાનજી
ઉતારે આતમથી  ભવ ભવનો ભાર જી
નિર્મળ હૈયાની વાત કહેવાં
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

અમે મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં
મારે મહી વેચવાને જાવાં
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
   
[પાછળ]     [ટોચ]