[પાછળ]
માનો ગરબો રે રમે રાજને દરબાર

માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર રમતો ભમતો રે, આવ્યો કુંભારીને દ્વાર એલી કુંભારીની નાર, તું તો સૂતી હોય તો જાગ માને ગરબે રે, રૂડા કોડિયાં મેલાવ માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર રમતો ભમતો રે, આવ્યો સોનીડાને દ્વાર એલી સોનીડાની નાર, તું તો સૂતી હોય તો જાગ માને ગરબે રે, રૂડા જાળીયા મેલાવ માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર રમતો ભમતો રે, આવ્યો ઘાંચીડાને દ્વાર એલી ઘાંચીડાની નાર, તું તો સૂતી હોય તો જાગ માને ગરબે રે, રૂડા દિવેલીયા પુરાવ માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]