[પાછળ]
ખમ્મા મારા નંદજીના લાલ

ખમ્મા મારા નંદજીના લાલ મોરલી ક્યાં રે વજાડી? હું રે સૂતી'તી મારા શયનભવનમાં સાંભળ્યો મેં તો મોરલીનો સાદ મોરલી ક્યાં રે વજાડી? ભર રે નીંદરમાંથી ઝબકીને જાગી ભૂલી ગઈ હું તો ભાનસાન મોરલી ક્યાં રે વજાડી? પાણીડાંની મશે જીવણ જોવાને હાલી દીઠાં મેં નન્દજીના લાલ મોરલી ક્યાં રે વજાડી? દોણું લઈને ગૌ દોહવાને બેઠી નેતરાં લીધાં હાથ મોરલી ક્યાં રે વજાડી? વાછરું વરાહે મેં તો છોકરાંને બાંધ્યાં નેતરાં લઈને હાથ મોરલી ક્યાં રે વજાડી?

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]