[પાછળ]
માતાજીના ઊંચા મંદિર

માતાજીના ઊંચા મંદિર નીચા મોલ      
          ઝરૂખડે દીવા બળે રે લોલ!
રાધાગોરી, ગરબે રમવા હાલો         
        સાહેલી સહુ ટોળે વળી રે લોલ!

ક્યાં છે મારા રામસીંગભાઈના ગોરી     
           મુખલડે અમી ઝરે રે લોલ!
ક્યાં છે મારા વીરસીંગભાઈના ગોરી     
          હાથલડે હીરા જડ્યા રે લોલ!

ક્યાં છે મારે રૂપસીંગભાઈના ગોરી      
          પગલડે પદમ જડ્યા રે લોલ!
માતાજીના ઊંચા મંદિર નીચા મોલ      
           ઝરૂખડે દીવા બળે રે લોલ!

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
  
[પાછળ]     [ટોચ]