બાળગીત
   બાળગીત
   બાળગીત
નાના ભૂલકાં સાથે બાળક જેવા થઈને રહેવું, નાચવું, ગાવું અને રમવું એના જેવી મજા બીજી કોઈ નથી. એ માટે જોઈતાં હાલરડાં, જોડકણાં અને બાળગીતોનો આપણો ખજાનો વિશાળ છે. તેમાંથી ચાખવા જેવી થોડી વાનગી અહીં પીરસી છે. યાદ રાખજો કે અહીં જે લખાણ આપ્યું છે તે બાળકોને વંચાવશો નહિ કે જે જે ગીતો છે તે વગાડીને બાળકોને સંભળાવશો નહિ. તે લખાણ અને ગીતો તમારા વાચવાં અને સાંભળવા માટે છે; એ લખાણ તમારે બાળકોને વાંચી સંભળાવવાનું છે, ગીતો તમારે ગાઈ બતાવવાના છે અને ગવડાવવાના છે. બાળકોને આ ગીતો કરતાં પણ વધુ જરૂર તમારી છે એ વાત કદી ભૂલશો નહિ.

 છેલ્લો ફેરફાર: તા. ૨જૂલાઈ, ૨૦૧૫ 

[પાછળ]

   
૦૦૧ હાલરડું
૦૦૨ પાપા પગલી
૦૦૩ અડકો દડકો
૦૦૪ મામાનું ઘર કેટલે
૦૦૫ હાથીભાઈ તો જાડા
૦૦૬ આવ રે વરસાદ
૦૦૭ એન ઘેન દીવા ઘેન
૦૦૮ દાદાનો ડંગોરો
૦૦૯ બેનીને ઝબલે રૂપાળા મોર
૦૧૦ વાર્તા રે વાર્તા
૦૧૧ મેં એક બિલાડી પાળી છે
૦૧૨ એક બિલાડી જાડી
૦૧૩ ડોશીમા ડોશીમા
૦૧૪ ચકલી બોલે ચીં ચીં
૦૧૫ શું બોલે કૂકડો?
૦૧૬ અમે બાલમંદિરમાં
૦૧૭ ચકીબેન ચકીબેન
૦૧૮ એકડે એક
૦૧૯ સામે એક ટેકરી છે
૦૨૦ આજે છે સોમવાર
૦૨૧ બાર મહિના
૦૨૨ નાની મારી આંખ
૦૨૩ જન્મ દિવસ
૦૨૪ મારો છે મોર
૦૨૫ સાઈકલ મારી ચાલે
૦૨૬ ચાંદો સૂરજ રમતા'તા
૦૨૭ એક હતો ઉંદર
૦૨૮ અમે ફેર ફુદરડી રમતા'તાં
૦૨૯ ચણ ચણ બગલી ચણાની દાળ
૦૩૦ ખિલખિલાટ કરતાં
૦૩૧ ભાઈ બહેનની જોડી
૦૩૨ ઝાડ નીચે બેઠા બચુભાઈ
૦૩૩ વાદળ વાદળ વરસો પાણી
૦૩૪ પરી રાણી તમે આવો રે
૦૩૫ નાના નાના સૈનિક
૦૩૬ સગપણ
૦૩૭ બિલ્લીમાસી ઘરમાં ઘૂસી
૦૩૮ પીં પીં સીટી વાગી
૦૩૯ નાના સસલાં
૦૪૦ ઢીંગલીને મારી હાલાં રે
૦૪૧ ઢીંગલી મેં તો બનાવી મજાની
૦૪૨ આજ મારી ઢીંગલી માંદી પડી
૦૪૩ ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ
૦૪૪ દોડો રે દોડો ભાઈ
૦૪૫ છેટે છેટે ખોરડાં
૦૪૬ શીંગોડા શીંગોડા
૦૪૭ ઘોઘા ઘોઘા ઘોઘ સલામ
૦૪૮ ગરબડીયો કોરાવો
૦૪૯ હું કેમ આવું એકલી
૦૫૦ સિંહની પરોણાગત
૦૫૧ ગણપતિદાદા મોરિયા
૦૫૨ ચાલો રે બેની ગરબે રમીએ
૦૫૩ થમ થમ થમ થમ્પો દેતાં ગરબે રમીએ
૦૫૪ કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ
૦૫૫ ઘેરૈયા સૌ ચાલો હોળી આવી રે
૦૫૬ હોળી આવી હોળી આવી
૦૫૭ તારા ધીમા ધીમા આવો
૦૫૮ ઘડીયાળ મારું નાનું
૦૫૯ પોપટ મીઠું બોલે
૦૬૦ મજાની ખિસકોલી
૦૬૧ તને ચકલી બોલાવે
૦૬૨ નમીએ તુજને વારંવાર
૦૬૩ ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે
[પાછળ]     [ટોચ]