[પાછળ]

વાર્તા રે વાર્તા વારતા રે વારતા, ભાભો ઢોર ચારતા ચપટી બોરા લાવતા, છોકરાંને સમજાવતા એક છોકરો રિસાણો, કોઠી પાછળ ભીંસાણો કોઠી પડી આડી, છોકરે રાડ પાડી, અરરરર માડી ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]