[પાછળ]
મેં એક બિલાડી મેં એક બિલાડી પાળી છે તે રંગે બહુ રૂપાળી છે તે હળવે હળવે ચાલે છે ને અંધારામાં ભાળે છે તે દૂધ ખાય દહીં ખાય ઘી તો ચપ ચપ ચાટી જાય તે ઉંદરને ઝટ પટ ઝાલે પણ કૂતરાથી બીતી ચાલે તેના ડીલ પર ડાઘ છે તે મારા ઘરનો વાઘ છે -ત્રિભુવનદાસ ગૌરીશંકર વ્યાસ ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]