[પાછળ]
ડોશીમા, ડોશીમા

‘ડોશીમા, ડોશીમા ક્યાં ચાલ્યાં?’ ‘છાણાં વીણવાં’ ‘છાણાંમાંથી શું જડ્યું?’ ‘રૂપિયો’ ‘રૂપિયાનું શું લીધું?’ ‘ગાંઠિયાં’ ‘ખાય જે ગાંઠિયાં, ભાંગે તેના ટાંટિયા’ ‘ઊભો રે'જે મારા પિટીયા’

[પાછળ]     [ટોચ]