[પાછળ]
ચકીબેન ચકીબેન ચકીબેન ચકીબેન મારી સાથે રમવા આવશો કે નહિ? આવશો કે નહિ? બેસવાને પાટલો, સૂવાને ખાટલો, ઓઢવાને પીંછા આપીશ તને હું આપીશ તને ચકીબેન ચકીબેન મારી સાથે રમવા આવશો કે નહિ? આવશો કે નહિ? પહેરવાને સાડી મોરપીંછાવાળી, ઘમ્મરિયો ઘાઘરો આપીશ તને હું આપીશ તને ચકીબેન ચકીબેન મારી સાથે રમવા આવશો કે નહિ? આવશો કે નહિ? ચક ચક કરજો, ચીં ચીં કરજો, ખાવાને દાણા આપીશ તને હું આપીશ તને ચકીબેન ચકીબેન મારી સાથે રમવા આવશો કે નહિ? આવશો કે નહિ? બા નહિ બોલશે, બાપુ નહિ વઢશે નાનો બાબો તો ઊંઘી ગયો ઊંઘી ગયો નાનો બાબો તો ઊંઘી ગયો ઊંઘી ગયો ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]