[પાછળ]
એકડે એક એકડે એક પાપડ શેક બગડે બે ચોપડી લે ત્રગડે ત્રણ વેઢા ગણ ચોગડે ચાર બેડો પાર પાંચડે પાંચ કવિતા વાંચ છગડે છ ન શીખે તે ઢ સાતડે સાત સાંભળો વાત આઠડે આઠ લખજો પાઠ નવડે નવ લડશો નવ એકડે મીંડે દશ બસ હવે બસ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]