[પાછળ]
ખિલખિલાટ કરતાં ખિલખિલાટ કરતાં, કલબલાટ કરતાં નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં! ખિલખિલાટ કરતાં, કલબલાટ કરતાં બોલ બોલ કરતાં, દોડી દોડી રમતાં નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં! ખિલખિલાટ કરતાં, કલબલાટ કરતાં મુખડાં મલકાવતાં, સૌને હસાવતાં નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં! ખિલખિલાટ કરતાં, કલબલાટ કરતાં થનગન નાચતાં, આનંદે રાચતાં નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં! ખિલખિલાટ કરતાં, કલબલાટ કરતાં નિશાળે જાતાં, ગીત નવા ગાતાં નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં! ખિલખિલાટ કરતાં, કલબલાટ કરતાં નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં! નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં! ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]