[પાછળ]
પરી રાણી તમે આવો રે પરી રાણી તમે આવો રે, પરી રાણી તમે આવો રે ઊડતાં ઊડતાં દેશ તમારે મુજને પણ લઈ જાઓ રે પરી રાણી તમે આવો રે પરીના દેશમાં રંગબેરંગી ફૂલોની ફૂલવાડી રે પતંગીયા તો રંગબેરંગી રમતાં સાતતાળી રે એમની સાથે રમવાને તમે મુજને પણ લઈ જાઓ રે પરી રાણી તમે આવો રે સોનેરી પંખીઓ ગાતાં, દૂધની નદીઓ વહેતી રે હંસ હંસલીની જોડી ત્યાં મોતી ચારો ચરતી રે પંખીઓના ગીતો સુણવા મુજને પણ લઈ જાઓ રે પરી રાણી તમે આવો રે ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]