[પાછળ]
સગપણ ચોરી કરવા ચાલ્યા ચોર, સોનીપોળમાં થાતો શોર સીપાઈ મળ્યા સામા, બાના ભાઈ તે મામા મામા લાવે છૂકછૂક ગાડી, બાને માટે લાવે સાડી સાડીના રંગ કાચા, બાપના ભાઈ તે કાકા કાકા કાકા કારેલાં, કાકીએ વઘારેલાં કાકી પડ્યાં રોઈ, બાપની બેન તે ફોઈ ફોઈ ફૂલડાં લાવે છે, ફુવાને વધાવે છે ફુવા ગયા કાશી, બાની બેન તે માસી ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]