[પાછળ]
નાના સસલાં

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં કૂણાં તરણાં ખાતાં રે, દોડી દોડી જાતાં રે ડગમગ ડગમગ જોતાં રે કેવાં સસલાં વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં રેશમ જેવા સુંવાળા, ગોરા ગોરા રૂપાળા ધીમે કૂદકાં મારે રે નાના સસલાં વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં ધીંગામસ્તી કરતાં રે, બાથંબાથી કરતાં રે રમ્મત ગમ્મત કરતાં રે નાના સસલાં વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]