[પાછળ]
ચલ રે ઘોડા ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ જાઉં મારે દૂર દૂર ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ ઝટઝટ ઝટઝટ ચાલજે જલદી જલદી દોડજે નદી ઝરણાં કૂદજે ચલ રે ભાઈ ચલ રે ભાઈ ચલ રે ભાઈ ચલ ચલ ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ ફરર ફરર આવે હવા ઠંડી ઠંડી મીઠી હવા, સ્વારી કરવાની મજા ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ જાઉં મારે દૂર દૂર ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]