[પાછળ]
ઘેરૈયા સૌ ચાલો ઘેરૈયા સૌ ચાલો હોળી આવી રે મસ્તીમાં સૌ મહાલો હોળી આવી રે ઘેરૈયા સૌ ચાલો હોળી આવી રે મસ્તીમાં સૌ મહાલો હોળી આવી રે ફાગણ આયો રંગ ભરીને ચાંદ પૂનમનો ચમક્યો ઢોલિડાનો ઢોલ ઘેરો ઢમઢમ ઢમઢમ ઢમક્યો ગીતો ગાઓ નાચો હોળી આવી રે મસ્તીમાં સૌ મહાલો હોળી આવી રે ઘેરૈયા સૌ ચાલો હોળી આવી રે મસ્તીમાં સૌ મહાલો હોળી આવી રે ખજૂર, ટોપરાં, ધાણી, દાળીયા ખાતાં સૌની સંગે અબીલ ગુલાલ ઉડાડી રંગ્યું આભ નવ નવ રંગે રંગે રમવા ચાલો હોળી આવી રે મસ્તીમાં સૌ મહાલો હોળી આવી રે ઘેરૈયા સૌ ચાલો હોળી આવી રે મસ્તીમાં સૌ મહાલો હોળી આવી રે ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]