[પાછળ]
હોળી આવી હોળી આવી હોળી આવી, હોળી આવી હોળી આવી ફાગણ માસે હોળી આવી, ફાગણ માસે હોળી આવી હોળી આવી હોળી આવી, હોળી આવી હોળી આવી રંગભરી પીચકારી આવી, રંગભરી પીચકારી આવી કેસૂડાના રંગે રંગે, કેસૂડાના રંગે રંગે ભાઈબંધોના સંગે સંગે, ભાઈબંધોના સંગે સંગે રંગે ચંગે આજ ઉમંગે, રંગે ચંગે આજ ઉમંગે આવો હોળી રમીએ, આવો હોળી રમીએ આવો હોળી રમીએ ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]