[પાછળ]
પોપટ મીઠું બોલે મારા આંગણામાં પોપટ મીઠું બોલે સીતા રામ સીતા રામ ધીમું બોલે ગળે કાળો છે કાંઠલો ને લીલો લીલો રંગ એની વાંકી ચાંચલડીનો લાલ લાલ રંગ એ તો હીંચકે બેસીને ઝૂલા ઝૂલે સીતા રામ સીતા રામ ધીમું બોલે મારા આંગણામાં પોપટ મીઠું બોલે સીતા રામ સીતા રામ ધીમું બોલે એને પેરુ ભાવે ને લીલા મરચાં એ ખાય એને ખાતો જોઈને મારું મનડું હરખાય એ તો મસ્તીમાં આવી થૈ થૈ ડોલે સીતા રામ સીતા રામ ધીમું બોલે મારા આંગણામાં પોપટ મીઠું બોલે સીતા રામ સીતા રામ ધીમું બોલે ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]