[પાછળ]
ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે આવો પારેવા, આવોને ચકલાં ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે આવો પોપટજી, મેનાને લાવજો ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે આવોને કાબરબાઈ, કલબલ ન કરશો ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે બંટી ને બાજરો, ચોખા ને બાવટો ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે ધોળી છે જાર ને ઘઉં છે રાતડા ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે નિરાંતે ખાજો, નિરાંતે ખૂંદજો ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે બિલ્લી નહિ આવે, કુત્તો નહિ આવે ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે ચણ ચણ ચણજો ને ચીં ચીં કરજો ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]