[પાછળ]
હરિને ભજતાં

હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી જાણી રે;
જેની સુરતા શામળિયા સાથ, વદે વેદ વાણી રે.

વહાલે  ઉગાર્યો  પ્રહલાદ,  હરણાકંસ  માર્યો રે;
વિભીષણને  આપ્યું  રાજ,  રાવણ  સંહાર્યો રે.
હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી જાણી રે;

વહાલે નરસિંહ મહેતાને હાર, હાથોહાથ આપ્યો રે;
ધ્રુવને આપ્યું અવિચળ રાજ, પોતાનો કરી થાપ્યો રે.
હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી જાણી રે; 

વહાલે મીરાં તે બાઈનાં વિખ હળાહળ પીધાં રે;
પંચાળીનાં   પૂર્યાં  ચીર,  પાંડવકામ  કીધાં રે.
હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી જાણી રે;

વહાલે  આગે  સંતોનાં  કામ,  પૂરણ  કરિયાં રે;
ગુણ ગાય ગેમલ કરજોડ,  હેતે દુ:ખ હરિયાં રે.
હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી જાણી રે;
-ગેમલ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]